[1]
Mattar, B.I. and Chehab, B.M. 2007. Chemotherapy–Induced Acral Erythema. Kansas Journal of Medicine. 1, 1 (Nov. 2007), 15. DOI:https://doi.org/10.17161/kjm.v1i1.10736.