1.
Rahal AK, Malhotra B, Dakhil C. Pancreatic Mass is not always Adenocarcinoma. kjm. 2015;8(3):112-114. doi:10.17161/kjm.v8i3.11529