Mattar, B. I., & Chehab, B. M. (2007). Chemotherapy–Induced Acral Erythema. Kansas Journal of Medicine, 1(1), 15. https://doi.org/10.17161/kjm.v1i1.10736