Mattar, Bassam I, and Bassem M Chehab. 2007. “Chemotherapy–Induced Acral Erythema”. Kansas Journal of Medicine 1 (1):15. https://doi.org/10.17161/kjm.v1i1.10736.