Al Rifai, Mahmoud, Sina Kianoush, Vardhmaan Jain, Abdul Mannan Khan Minhas, Aliza Hussain, Chayakrit Krittanawong, Jaideep Patel, Anadnita Agarwala, Bashir Hanif, Zainab Samad, Eugene Yang, and Salim Virani. 2022. ā€œSā€. Kansas Journal of Medicine 15 (3):352-57. https://doi.org/10.17161/kjm.vol15.17942.