Al Rifai, Mahmoud, Sina Kianoush, Vardhmaan Jain, Abdul Mannan Khan Minhas, Aliza Hussain, Chayakrit Krittanawong, Jaideep Patel, Anadnita Agarwala, Bashir Hanif, Zainab Samad, Eugene Yang, and Salim Virani. ā€œSā€. Kansas Journal of Medicine 15, no. 3 (September 21, 2022): 352ā€“357. Accessed December 7, 2023. https://journals.ku.edu/kjm/article/view/17942.