(1)
Jahan, I. J.; Paul, E.; Mollik, A.; Sultana, N.; Roy, K. Anuran Diversity in Bhawal National Park, Gazipur, Bangladesh. RandA 2017, 24 (1), 36-42. https://doi.org/10.17161/randa.v24i1.14139.