Bajaj, Akshay, Dr. Rajeev Chauhan, and Sudhakar Sathiaseelan. 2021. “Turtle Rescue Centre, Bhagalpur (Bihar), India”. Reptiles &Amp; Amphibians 28 (2):363-66. https://doi.org/10.17161/randa.v28i2.15502.